เกี่ยวกับเรา

ประวัติฮีโน่
เกี่ยวกับเรา

HINO THAILAND


"HINO WAY"


ปรัชญาพื้นฐานของฮีโน่ / The HINO Credo

พันธกิจบริษัท

เราสรรสร้างโลกและอนาคตให้ดีขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนให้ผู้คนและสินค้าไปยังจุดหมายที่ต้องการ

หลักการบริษัท

ความซื่อสัตย์ / Integrity

-  เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ความทุ่มเท / Contribution

-  เราสนับสนุนการก้าวสู่สังคมอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-  เราสนับสนุนธุรกิจลูกค้าของเรา ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ

ความเข้าอกเข้าใจ / Empathy 

-  เราเคารพในความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยมั่นคง

นโยบายความยั่งยืนของฮีโน่

กลุ่มบริษัทฮีโน่กำหนดพันธกิจบริษัทผ่านปรัชญาพื้นฐานของ Hino และสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนโดยการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสัญจรของผู้คนและการขนส่งสินค้าด้วยความซื่อสัตย์ตามนโยบายความยั่งยืนของฮีโน่ในหัวข้อ ดังนี้

พื้นฐานของการดำเนินธุรกิจขององค์กร

      - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

      - ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าและบริการ

      - การจัดการสิ่งแวดล้อม

      - การเคารพสิทธิมนุษยชน

      - การค้าที่เป็นธรรมและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ

      - การเปิดเผยข้อมูล การเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 สภาพแวดล้อมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร

      - การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน

 การสร้างคุณค่าเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

      - การอุทิศตนให้แก่สังคมที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจของเรา

      - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

      - ความไว้วางใจของลูกค้า

  บทบาทของผู้บริหารและการจัดการในภาวะวิกฤต

      - การบริหารจัดการวิกฤตอย่างครอบคลุม

      - บทบาทและทัศนคติของผู้บริหาร

หลักจรรยาบรรณของฮีโน่ 

หลักจรรยาบรรณ คือ บรรทัดฐานในการปฏิบัติตนและการตัดสินใจที่แต่ละคนควรปฏิบัติตาม เพื่อ “การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง” หลักการนี้ ใช้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของบริษัท Hino (รวมถึงพนักงานที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานยังบริษัทในเครือ พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานชั่วคราว) โดยเรามุ่งเน้นในเรื่อง

     - การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐาน

     - การอุทิศตนให้กับลูกค้าและสังคม

     - การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี


จรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) : ปรัชญา และ จรรยาบรรณ คณะกรรมการและพนักงาน

นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ประวัติ

HINO THAILAND

ทีมผู้บริหาร

OUR TEAM