การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ Hino ในปี 2030


การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ Hino ในปี 2030


เป้าหมายในปี 2030 เพื่อช่วยให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ภายในปี 2050

ในปี 2017 เรามุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและได้รับแรงบันดาลใจจากพันธกิจที่ว่า "เพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น โดยการช่วยเหลือผ่านการขนส่งสินค้าและโดยสารไปยังสถานที่ที่ต้องการ” ทางบริษัท Hino Motors, Ltd. (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า "Hino") ได้จัดตั้งโครงการ Hino Environmental Challenge 2050 และประกาศเป้าหมายสำคัญที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็น "ศูนย์"


ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่รองรับทั้งการขนส่งสินค้าและโดยสาร ซึ่งเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคม ทาง Hino กำลังจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านภาวะโลกร้อน การขาดแคลนน้ำ การขาดแคลนทรัพยากร และการทำลายธรรมชาติ


เพื่อให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ในปี 2050 ทาง Hino ได้ทำการกำหนดเป้าหมายภายในปี 2030 โดยมีทั้งหมด 6 ข้อด้วยกัน


รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีสัดส่วนในการปล่อยมลพิษ CO ประมาณ 40% ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หลายประเทศมีความเห็นตรงกันว่า การลดการปล่อยมลพิษ CO ของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ 


* ที่มา (ข้อมูลโดย กระทรวงที่ดิน, โครงสร้างพื้นฐาน, การขนส่งและการท่องเที่ยว) เรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่ง


Hino กำหนดให้การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นภารกิจสำคัญสำหรับธุรกิจ ด้วยจุดมุ่งหมายในการตระหนักถึงปัญหาการปล่อยมลพิษของ CO ทางเราได้ดำเนินมาตรการร่วมกับทางรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้คนในสังคมมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น


การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ Hino ในปี 2030
ความท้าทาย 6 ประการ (แนวคิด)

1. ทำให้วัฎจักรปล่อยมลพิษ CO เป็นศูนย์

เป้าหมาย: วัฎจักรการปล่อยมลพิษ CO ลดลง 25% * เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2013 (ค่าเฉลี่ยทั่วโลก)

(* ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายด้านพลังงานของประเทศต่างๆ)


วิสัยทัศน์


การตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยมลพิษ CO โดยร่วมมือกับทางรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อทำให้การปล่อยมลพิษ CO เป็นศูนย์ จำเป็นที่จะต้องลดการปล่อย CO ตลอดวัฏจักรการใช้งาน
 • การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในทุกกระบวนการ และเราร่วมมือกับทางรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเล็งเห็นว่าการปรับปรุงนโยบายด้านพลังงานของแต่ละประเทศและการปรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ


การลดการปล่อยมลพิษ CO จากมุมมองของลูกค้าและสังคม

 • เราลดวงจรการปล่อยมลพิษ CO ลง ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการทั้งหมดที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสังคม


วัฎจักรการปล่อย CO
2. รถยนต์ใหม่เพื่อลดการปล่อยมลพิษ CO

เป้าหมาย: การปล่อยมลพิษ CO ระหว่างการใช้งานรถยนต์ ลดลง 40% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2013 (ค่าเฉลี่ยทั่วโลก)

แนวคิดหลัก


การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีเซล

 • Hino มีการปรับปรุงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (รวมถึงเทคโนโลยีไฮบริด) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกและเป็นหนึ่งในจุดแข็งของทาง Hino


ผลักดันให้มีการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

 • Hino เร่งพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะไม่ปล่อย CO ในระหว่างการใช้งาน อาทิเช่นยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell)
 • เพื่อส่งเสริมการใช้งานที่แพร่หลายของยานยนต์ไฟฟ้า Hino จะจัดหาแนวทางแก้ไขที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยานพาหนะ การจัดการพลังงานและนำไปใช้ในภาคขนส่งโดยเร็วที่สุด

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์


 • ลดการปล่อยมลพิษ CO ไม่เพียงแค่มุ่งเน้นไปที่เรื่องการพัฒนารถยนต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดแรงงานที่ต้องใช้ สำหรับธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุก ด้วยระบบจับคู่ (Logistics matching) ระหว่างผู้ให้บริการขนส่งและผู้ประกอบการ


3. การปล่อยมลพิษ CO จากโรงงาน

เป้าหมาย: การปล่อยมลพิษ CO จากโรงงานลดลง 40% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2013 (ค่าเฉลี่ยโรงงานทั่วโลก)

แนวคิดหลัก


นำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้

 • นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมให้มีการออกแบบใหม่ ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น


การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้


 • ตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค Hino จะทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายในโรงงาน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน


การส่งเสริมการพัฒนาในชีวิตประจำวัน


 • พนักงานแต่ละคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง (รวมถึงพนักงานออฟฟิศ) และจัดการความสูญเสียและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน


4. การประหยัดและการใช้น้ำอย่างเหมาะสม

ด้านปริมาณ: การประหยัดทรัพยากรน้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยคำนึงถึงความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละภูมิภาค

ด้านคุณภาพ: การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางน้ำผ่านการจัดการที่เข้มงวดตามมาตรฐาน

แนวคิดหลัก


ด้านปริมาณ – การประหยัดน้ำ


 • นอกเหนือจากการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวันแล้ว ยังสามารถนำทรัพยากรน้ำมาใช้ในการบริโภคด้วยวิธีการต่างๆได้ เช่น การนำน้ำฝนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรีไซเคิลน้ำเสียภายในโรงงาน


คุณภาพ – นำน้ำสะอาดกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม


 • Hino มีการกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวด และจะปฏิบัติและติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย


5. การจัดการด้านของเสียเป็นศูนย์

เป้าหมาย: ลดปริมาณของเสียจากโรงงานผลิตทั่วโลกได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2018

แนวคิดหลัก


การลดปริมาณของเสีย


 • “ลด" ของเสียที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน "นำกลับมาใช้ใหม่" การใช้งานวัสดุเหลือใช้โดยใช้เทคโนโลยีควบคู่ และ "รีไซเคิล" เพื่อกำจัดของเสียจำนวนมากจากโรงงานผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร


 • ส่งเสริมเรื่องการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ การหมุนเวียนทรัพยากร โดยการสร้างชิ้นส่วนใหม่และทำให้มีมูลค่าอีกครั้ง โดยการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอย่างละเอียด


6. การลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย: เปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตทั่วโลกให้เป็นสถานที่ทำงาน ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

แนวคิดหลัก

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ


 • สร้างโรงงานผลิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคโดยมุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรของน้ำ (แม่น้ำและมหาสมุทร) และทรัพยากรป่าไม้ (ต้นไม้และป่าไม้)


- น้ำ: การอนุรักษ์แม่น้ำและมหาสมุทร (การทำความสะอาดแม่น้ำ ฯลฯ )


- ป่าไม้: การปลูกต้นไม้ในโรงงานและสร้างเครือข่ายด้านระบบนิเวศให้เป็นพื้นที่สีเขียว


ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้


 • Hino จะส่งเสริมให้มีการสร้างโรงงานผลิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยให้เด็กๆและคนในท้องถิ่น ซึ่งจะเติบโตในอนาคตได้มีโอกาสเรียนรู้และคำนึงถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ


แรงบันดาลใจจากพันธกิจ “เพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น โดยการช่วยเหลือผ่านการขนส่งสินค้าและโดยสารไปยังสถานที่ที่ต้องการ” Hino มุ่งมั่นและมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และคงไว้เพื่อลูกหลานในอีก 50 หรือ 100 ปีในอนาคต


ที่มาhttps://www.hino-global.com/corp/news/2021/20210427-002905.html

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


แชร์บทความนี้

ที่ตั้งศูนย์บริการฮีโน่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของศูนย์บริการฮีโน่ใกล้บ้านคุณได้ที่นี่


ศูนย์บริการฮีโน่