นโยบายรับประกัน

 1. ความคุ้มครอง (Coverage):

  • ความคุ้มครองรับประกันรถมือสองสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ความคุ้มครองต่อบุคคล, ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น, ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม, และความคุ้มครองรถ.
 2. ค่าเสียหาย (Comprehensive Coverage):

  • ค่าเสียหายจะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ, การชนกับวัตถุอื่น, หรือการถูกล้มละลาย.
 3. ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Liability Coverage):

  • ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามครอบคลุมความรับผิดชอบทางกฎหมายในกรณีที่คุณเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและทำให้คนอื่นบาดเจ็บหรือทรัพย์สินของคนอื่นเสียหาย.
 4. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น (Property Damage Liability):

  • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นครอบคลุมความรับผิดชอบในกรณีที่คุณทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย.
 5. ความคุ้มครองสูงสุด (Coverage Limits):

  • นโยบายรับประกันมักมีความคุ้มครองสูงสุดที่บริษัทประกันจะจ่ายในกรณีอุบัติเหตุหรือความเสียหาย.
  • ความคุ้มครองสูงสุดมีผลต่อราคานโยบาย.
 6. ค่าเสียหายต่อการเคลื่อนย้าย (Collision Coverage):

  • ค่าเสียหายต่อการเคลื่อนย้ายครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณในกรณีที่มีการชนกับยานพาหนะอื่นหรือวัตถุอื่น.
 7. ความคุ้มครองที่ไม่ได้รับการชะลอ (Uninsured/Underinsured Motorist Coverage):

  • ความคุ้มครองที่ไม่ได้รับการชะลอครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ขับขี่ที่ไม่มีประกันหรือมีประกันน้อย.
 8. ความรับผิดชอบต่อบุคคลเจ้าของนโยบาย (Personal Injury Protection - PIP):

  • PIP ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและค่าสูญเสียรายวันสูงสุดตามนโยบาย.
 9. ความคุ้มครองในกรณีของความเสียหายจากรถไม่มีเจ้าของ (Unattended Vehicle Coverage):

  • ความคุ้มครองในกรณีของความเสียหายจากรถไม่มีเจ้าของครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณที่ไม่ได้มีคนขับ.
 10. เงื่อนไขและข้อจำกัด (Terms and Conditions):

  • รับทราบเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุในนโยบาย 

Powered by Froala Editor