Sales

hino icon-02.png

Spare Parts

hino icon-03.png
icon_2handtruck.png
hinoleasing.png

"๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันพืชมงคล"

"๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันพืชมงคล"


พระยาแรกนา เสี่ยงผ้านุ่ง๖ คืบ ทำนายว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี ที่ดอนเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ พระโคเสี่ยงทายพระกระยาหารปีนี้ - เหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับ ต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง - น้ำ ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ - หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

-------------------------------------------------------------------- ภาพถ่ายจากกิจกรรม HINO PHOTO CONTEST 2017 โดยคุณจักรภัทร ทาจันทร์