Code of Conduct  ปรัชญา
และ
จรรยาบรรณคณะกรรมการและพนักงาน
ของ
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

*******************************

ปรัชญา
ของ
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

***********************

อุดมการณ์ของเรา คือ
ความฝันเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังให้เรามีความกระตือรือร้น
เราจะปฎิบัติและดำรงตนให้อยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรมและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบแห่งองค์กรของเรา

จุดยืนของเรา คือ
เรามุ่งมั่นและท้าทายต่อการสร้างสรรค์อนาคต
เราพร้อมเปิดใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เราจะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อลูกค้าของเราทุกคนดั่งมืออาชีพ

วิถีทางแห่งการปฏิบัติของเรา คือ
ก้าวล้ำหน้าอย่างฉับไว ไขว่คว้าโอกาสที่ดีที่สุดไว้ด้วยสติปัญญาและไหวพริบอันชาญฉลาด พร้อมกับความพยายามที่ไม่ลดละ ประสานมือประสานใจร่วมกันเพื่อนำพาองค์กรของเราไปสู่หลักชัยที่วางไว้

ที่มา : แปลจากเอกสารชื่อ Hino Code of Behavior ซึ่งเผยแพร่โดย Affiliated Company Division of Hino Motors, Ltd., Japan

จรรยาบรรณคณะกรรมการและพนักงาน
ของ
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

***********************

หกหก
นิยามศัพท์

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร ทุกระดับชั้นของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์  (ประเทศไทย) จำกัด

“ทรัพย์สิน” หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทั้งปวงของบริษัทฯ รวมถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล เอกสิทธิ์  สิทธิ  ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และ ความลับของบริษัทฯ

***********************

หมวดที่ 1
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

1. นโยบายอันยั่งยืนประการหนึ่งของบริษัทฯ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทั้งมวลที่ใช้กับธุรกิจการค้าต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. บริษัทฯ พิจารณาและคำนึงเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานที่พนักงานได้มานั้นได้มาอย่างไร มิใช่ คำนึงแต่เพียงให้ได้มาซึ่งผลงานเท่านั้น โดยบริษัทฯ ปรารถนาให้พนักงานทุกคนทุกระดับชั้น ตระหนักถึงการสร้างสรรค์ผลงานให้กับบริษัทฯ โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งรวมทั้งพร้อมที่จะรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือ สงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ

3. บริษัทฯ มีจุดยืนที่ชัดเจนในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือองค์กรใดๆ ที่เชื่อว่าดำเนินธุรกิจการค้าอย่างผิดกฎหมาย
3.1 พนักงานพึงระมัดระวังและห้ามให้เงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆแก่กลุ่มหรือองค์กรที่เชื่อว่าดำเนินธุรกิจการค้าอย่างผิดกฏหมายเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับบริษัทฯ

3.2 ห้ามพนักงานรับ หรือ ตกลงที่จะรับข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องใดๆ จากกลุ่ม หรือ องค์กรที่เชื่อว่าดำเนินธุรกิจการค้าอย่างผิดกฎหมายเพื่อการติดต่อทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ส่วนที่ 2
การต่อต้านการผูกขาด

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อันเกี่ยวกับการต่อการผูกขาดทางธุรกิจการค้าทั้งของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2. ในกรณีที่พนักงานเกิดความสงสัยในการแปลความหมาย หรือ ตีความของกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาด ให้พนักงานนำเรื่องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อขอคำปรึกษา ที่ถูกต้อง
ส่วนที่ 3
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า


1. บริษัทฯ จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับ หรือ เหนือกว่าลักษณะจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์นั้น หรือตามที่ลูกค้าต้องการภายใต้สภาพการณ์ที่สมเหตุสมผล

2. บริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการที่เชื่อถือได้ ภายใต้มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและกริยาที่สุภาพอ่อนโยน

3. บริษัทฯ จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนบริการของบริษัทฯ รวมทั้งรายละเอียดของการรับประกัน และการรับรองของผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. บริษัทฯ จะให้ความจริงในการโฆษณาและการให้ข่าวสารทุกชนิด

5. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ขายไปสู่ลูกค้าหรือผู้ใช้โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือ ผู้ค้าอิสระ บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการให้ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ค้าอิสระ เหล่านั้น ได้ให้บริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

***********************

หมวดที่ 2
จริยธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์

ส่วนที่ 1
การขัดกันของผลประโยชน์

1. พนักงานไม่พึงเข้าไปมีส่วนร่วมหรือทำงานให้กับธุรกิจประเภทต่อไปนี้
1.1 ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขันของบริษัทฯ
1.2 ธุรกิจผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ
1.3 ธุรกิจผู้ส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ
เว้นแต่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาของบริษัทฯ ได้ทราบเรื่องและยินยอมแล้ว

2. พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ

3. ในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานพึงตระหนักดังนี้
3.1 พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และดูแลมิให้เสื่อมสภาพ เสียหายหรือสูญหาย

3.2 พนักงานไม่พึงใช้ทรัพย์สินบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น อันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
4. พนักงานพึงอุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีที่พนักงาน มีความจำเป็นต้องทำงาน หรือ กิจกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ งานหรือกิจกรรมเหล่านั้น ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานดังกล่าวของพนักงานผู้นั้นด้วย

ส่วนที่ 2
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่น


1. พนักงานไม่พึงดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท หรือ องค์กรนิติบุคคลอื่นใดที่มีการดำเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ รวมไปถึงองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้ากำไรซึ่งบริษัทฯคู่แข่งได้ให้การสนับสนุนทางการเงินอยู่

2. ในกรณีที่พนักงานได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ปฏิบัติงานยังบริษัทฯ หรือองค์กรนิติบุคคลที่อยู่ในเครือธุรกิจของบริษัทฯ หรือองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้ากำไรซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินจะไม่อยู่ในข่ายของการละเมิดจรรยาบรรณส่วนนี้
ส่วนที่ 3
ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ


1. พนักงานพึงงดเว้นการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด  อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือ เกินกว่าปกติวิสัยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อธุรกิจให้กับบริษัทฯ

2. ขณะเดียวกัน พนักงานไม่พึงเรียก รับ หรือ ยินยอมจะรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ

3. ในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ให้พนักงานผู้นั้นรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่วนที่ 4
การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลภายนอก

ในกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องจ่ายเงิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่มีส่วนในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ พนักงานจะกระทำได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  2. เป็นประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติ
  3. จ่ายเพื่อบริการที่ได้รับจริงหรือเกิดขึ้นจริง
  4. จำนวนเงินที่จ่ายมีมูลค่าไม่เกินบรรทัดฐานของธุรกิจและสังคมอันเป็นที่ยอมรับ

ส่วนที่ 5
รายรับที่เกิดจากการเป็นตัวแทนของบริษัทหรือการปฏิบัติงานในนามบริษัทฯ

รายรับทุกประเภท เช่น เบี้ยประชุม ค่าทนาย หรือรายได้อื่นๆ ซึ่งพนักงานได้รับจากการเป็นตัวแทนของบริษัทหรือการปฏิบัติงานในนามบริษัทฯ จะต้องบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานต้องแจ้งจำนวนรายรับทั้งหมด รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อนำเสนอ ต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงินในการประสานงานให้พนักงานผู้นั้นดำเนินการบริจาคเงินรายรับดังกล่าวให้แก่องค์กรการกุศลที่เหมาะสม

2. พนักงานจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จากการบริจาคในนามของพนักงานซึ่งพนักงาน  ผู้นั้น สามารถนำไปใช้ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ตามระเบียบของกรมสรรพากร

***********************

หมวดที่ 3
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย


ส่วนที่ 1
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทฯ ประสงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามลดมลภาวะและผลกระทบต่างๆ อันอาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่นและให้ความร่วมมือที่ดี ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ส่วนที่ 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

1. บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน  โดยจะพยายามร่วมมือกับพนักงานทุกระดับชั้นในการสร้างมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงาน

2. ให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงาน

3. เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ในการกำกับดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดโอกาส แห่งการเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงาน รวมทั้งขจัดสภาพอันไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
ส่วนที่ 3
การดูแลสุขภาพของพนักงาน

1. บริษัทฯได้กำหนดให้มีบริการทางการแพทย์ตามที่จำเป็นเพื่อรักษาโรคหรือการบาดเจ็บอันเนื่องจากการทำงานตลอดจนการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

2. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของพนักงานโดยการจัดบริการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีให้แก่พนักงาน
ส่วนที่ 4
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดต่างๆ

1. การใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดต่างๆที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งยาควบคุมที่ไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ ภายในอาณาบริเวณบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องต้องห้าม โดยเด็ดขาดและ ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณรวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ถือว่าการที่พนักงานมีสุขภาพทรุดโทรมอันเนื่องมาจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ สารเสพติดต่างๆ เป็นการพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะทำการตรวจค้นสารเสพติด หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ทำการของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบก่อน

4. บริษัทฯ อาจส่งพนักงานไปพบแพทย์เพื่อตรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือ สารเสพติดต่างๆ ในร่างกายของพนักงานเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานผู้นั้นติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือ สารเสพติดต่างๆ

***********************

หมวดที่ 4
จริยธรรมว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทางการเมือง

ส่วนที่ 1
ความเสมอภาค

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องโดยการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา สถานะของบุคคล สภาพร่างกายหรือสุขภาพ

2. บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาท้องถิ่นของภูมิภาค และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจะดำเนินธุรกิจให้มี ความสอดคล้องกับสภาพสังคมของภูมิภาคและประเทศเหล่านั้น
ส่วนที่ 2
การคุกคามและการล่วงละเมิดผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน

1. บริษัทฯ คำนึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ในลักษณะที่ส่งเสริมความเคารพร่วมกันระหว่างพนักงานและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันโดยปราศจากการคุกคามหรือ การล่วงละเมิดซึ่งกระทำโดยหรือกระทำต่อพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า และบริการ หรือ ลูกค้า

2. บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้พนักงานทุกคนและทุกระดับชั้นกระทำการใดๆอันเป็นการคุกคาม หรือ ล่วงละเมิดทางวาจา และทางเพศต่อผู้หนึ่งผู้ใดทั้งในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ สถานที่อื่นๆ หรือ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ
ส่วนที่ 3
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

1. บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. พนักงานย่อมมีเสรีภาพ ในการใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ในฐานะพลเมืองของประเทศแต่ต้องมิใช่กระทำในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ

3. การที่พนักงานโดยส่วนตัว ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือ การตัดสินใจไม่มีส่วนร่วมก็ดี จะไม่มีผลประการใดต่อการพิจารณาความดีความชอบ หรือ ความมั่นคงในการทำงานใดๆ ของพนักงานผู้นั้น
ส่วนที่ 4
เสรีภาพในการสมาคม

1. พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรใดๆ ตามที่ตนเลือก โดยอยู่ภายใต้กฏข้อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

2. ในการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ พนักงานต้องเคารพกฏหมายทั้งมวลที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายใดๆ ต่อบริษัท

***********************

ภาคผนวก

ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัย หรือ คำถามอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณฉบับนี้    ให้พนักงานปรึกษาหารือ และขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานหรือคณะกรรมการจริยธรรมของบริษัทฯ มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยบริษัทฯถือว่าจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพการจ้างระหว่างบริษัทฯกับพนักงานทุกคน ซึ่งหากพนักงานผู้ใดประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามจรรณยาบรรณฉบับนี้ทางบริษัทฯ จะมีการพิจารณาโทษทางวินัยแก่พนักงานผู้นั้น

นอกจากนี้ หากพนักงานผู้ใดพบเห็นการกระทำอื่นใดเป็นการฝ่าฝืน จรรยาบรรณฉบับนี้ พนักงานสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าว ตามระเบียบว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียนได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในปรัชญาพื้นฐานของบริษัทฯ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

***********************

ชิน นาคามูร่า
(มร. ชิน นาคามูร่า)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
25 ตุลาคม 2559

   
HINO hot line 24 hrs l contact center l thai truck center l www.hino-global.com
Copyright © 2015 HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD. Rights Reserved.