Credo  

หลักการฮีโน่
 1. การเป็นผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ได้รับการยย่่องจากคนทั่วโลก
 2. พัฒนาและคงไว้ซึ่งเทโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
 3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคมและฉับไวต่อการรับมือ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อแผนการเจริญเติบโต
 4. เคารพในความสามารถอันหลากหลายของบุคคลากร และเสริมสร้าวััฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับลูกค้า
 • เรามุ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เพียบพร้อมด้วยคุณประโยชน์

สำหรับบุคคลากรของบริษัท
 • เราให้ความสำคัญกับบุคคลากรทุกคน และส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลากรเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในองค์กร

สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ
 • เรามุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่อยู่บนความเชื่อถือ และการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้างโดยมีจุดมุ่งหมายแห่งความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน

สำหรับผู้ถือหุ้น
 • เรามุ่งทำงานอย่างหนักและเตรียมพร้อมเสมอในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เพื่อยกระดับมูลค่าทางธุรกิจของกลุ่มฮีโน่ให้สูงขึ้น

สำหรับนานาชาติและชุมชนท้องถิ่น
 • เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้การดำเนินกิจกรรมขององค์กรมีความรับผิดชอบและสมดุลกับสิ่งแวดล้อม
 • เรามุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นที่เราอาศัยทำธุรกิจอยู่
 • เราอุทิศตนเป็นองค์กรธุรกิจที่ดี มีมาตรฐานและคุณธรรมขั้นสูง รวมทั้งเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง

   
HINO hot line 24 hrs l contact center l thai truck center l www.hino-global.com
Copyright © 2015 HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD. Rights Reserved.