เพื่อสังคม  
โครงการวางปะการังเทียมอุเทนถวาย ๗๒ ชั่วโมง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนการขนส่งบรรทุกชิ้นส่วนปะการังเทียม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ไปยังหาดนางรำ ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

นำโดยนาย สืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส สิทธิกูล ผู้นำคณะวิจัยและได้รับเกียรติจากท่านธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  ที่ปรึกษาผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสมงคลฤกษ์นี้     

โครงการจัดวางปะการังเทียมในครั้งนี้ คือ โครงการพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีตด้วย FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) ซึ่งเป็นพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้วที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของน้ำหนักที่เบาและมีความแข็งแรงและสลัก superlene คือพลาสติกวิศวกรรม ที่มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีความแข็ง เหนียว ไม่เสียรูปทรงง่าย เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับแรงมากๆ ทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการเสียดสี โครงการพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้นี้

นำทีมวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัส สิทธิกูล รองศาสตราจารย์ประไพพรรณ สิทธิกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค  แซ่ตั้ง  นายชุมสิทธิ์  โรจน์สกุลพานิชนายสนธยา กงกองแก้ว  และนายณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ ซึ่งโครงการจัดวางปะการังเทียมแบบ Knockdown ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้อย่างยั่งยืน  

 
   
HINO hot line 24 hrs l contact center l thai truck center l www.hino-global.com
Copyright © 2015 HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD. Rights Reserved.